Nieuws

Ter informatie. Dit is de eerste editie van de nieuwsbrief van Getij Grevelingen. Deze is op 21 februari verzonden naar alle ons bekende stakeholders. 

 N I E U W S B R I E F  0 1  -  2 1  F E B R U A R I  2 0 1 9
Via dit bericht geven wij een update over het project Getij Grevelingen. U heeft zich aangemeld voor de nieuwsbrief hierover. Dit is de eerste editie.
 
Zoals bekend, willen Rijk en regio de waterkwaliteit verbeteren door beperkt getij terug te brengen. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange termijn. Het is de bedoeling dat het een gezonde basis is voor een duurzame ontwikkeling van het gehele gebied waarbij maatschappelijke, economische en natuurontwikkeling met elkaar in balans zijn. Om het getij terug te brengen moet een doorlaat gerealiseerd worden. Dat biedt de mogelijkheid om in die doorlaat duurzame energie op te wekken door middel van een getijdencentrale.

Bestuursovereenkomst getekend
Het terugbrengen van beperkt getij in de Grevelingen en daarmee de verbetering van de waterkwaliteit is een stap dichterbij gekomen. Op 21 februari is op de Grevelingendam de overeenkomst getekend van de bestuurlijke samenwerking voor de afronding van de verkenningsfase van het project Getij Grevelingen. In de overeenkomst hebben de betrokken bestuurders op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de randvoorwaarden in het project en over de financiën, planning en organisatie, met een vooruitblik naar het vervolg. Ondertekenaars zijn de ministeries van IenW, LNV en EZK, de provincies Zeeland en Zuid-Holland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Staatsbosbeheer.

LEES MEER

Nieuwe website
Om de omgeving en alle betrokken op de hoogte te houden van het project is in februari een nieuwe website online gegaan: getijgrevelingen.nl
De website wordt de komende periode steeds verder uitgebreid en aangevuld met projectinformatie. Relevante informatie van de website getijdencentralebrouwersdam.nl wordt ook op de nieuwe website beschikbaar gesteld.

Gesprekken en bijeenkomsten
Ook de komende periode wil de projectorganisatie goed contact blijven houden met betrokkenen en stakeholders in de omgeving door middel van informatiebijeenkomsten, presentaties of gesprekken. Deze zijn deels al gepland, deels worden nog afspraken gemaakt. Daarbij gaan we ook nader in op onderwerpen als zeespiegelstijging en de effecten op Natura2000 doelstellingen en de onderzoeken die in dat kader momenteel ter afronding van de verkenningsfase worden uitgevoerd.
Tijdens de volgende fase in het project (planuitwerkingsfase 2020-2021) worden ook gesprekken met individuele stakeholders gevoerd ten behoeve van de consequenties van het project voor de betrokken stakeholder.

Marktconsultatie
In het najaar van 2018 is een marktconsultatie georganiseerd als vervolg op de eerdere marktconsultaties uit 2013 en 2015. Deze marktconsultatie diende om in de markt te toetsen of er interesse is om risicodragend te willen participeren in een doorlaat met getijdencentrale wanneer daartoe de beslissing wordt genomen. Uit deze consultatie blijkt enthousiasme uit de markt om te investeren in innovatie en techniek van een getijdencentrale met gedempt getij. Daarnaast worden de nodige risico’s gezien en kansen. De reacties van de marktpartijen worden meegenomen in de voorbereiding van de planvorming. Het verslag van de marktconsultatie wordt met bijbehorende documentatie eind februari op Tendernet en op de website getijgrevelingen.nl geplaatst.

Heeft u een vraag over project Getij Grevelingen? U kunt ons een bericht sturen via mailadres: info@getijgrevelingen.nl


Nieuwsupdate Getij Grevelingen

 

21 februari 2019

 

Via dit bericht geven wij een update over het project Getij Grevelingen. U bent een van de stakeholders op of rond de Grevelingen die wij graag regelmatig willen informeren. Dit bericht is dan ook eenmalig, maar u kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via deze link om regelmatig op de hoogte gebracht te worden.

 

Zoals bekend, willen Rijk en regio de waterkwaliteit verbeteren door beperkt getij terug te brengen. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange termijn. Het is de bedoeling dat het een gezonde basis is voor een duurzame ontwikkeling van het gehele gebied waarbij maatschappelijke, economische en natuurontwikkeling met elkaar in balans zijn. Om het getij terug te brengen moet een doorlaat gerealiseerd worden. Dat biedt de mogelijkheid om in die doorlaat duurzame energie op te wekken door middel van een getijdencentrale.

 

Bestuursovereenkomst getekend

Het terugbrengen van beperkt getij in de Grevelingen en daarmee de verbetering van de waterkwaliteit is een stap dichterbij gekomen. Op 21 februari is op de Grevelingendam de overeenkomst getekend van de bestuurlijke samenwerking voor de afronding van de verkenningsfase van het project Getij Grevelingen. In de overeenkomst hebben de betrokken bestuurders op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de randvoorwaarden in het project en over de financiën, planning en organisatie, met een vooruitblik naar het vervolg. Ondertekenaars zijn de ministeries van IenW, LNV en EZK, de provincies Zeeland en Zuid-Holland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Staatsbosbeheer. Lees verder.

 

Nieuwe website

Om de omgeving en alle betrokken op de hoogte te houden van het project is in februari een nieuwe website online gegaan: getijgrevelingen.nl. De website wordt de komende periode steeds verder uitgebreid en aangevuld met projectinformatie. Relevante informatie van de website getijdencentralebrouwersdam.nl wordt ook op de nieuwe website beschikbaar gesteld.

 

Gesprekken en bijeenkomsten

Ook de komende periode wil de projectorganisatie goed contact blijven houden met betrokkenen en stakeholders in de omgeving door middel van informatiebijeenkomsten, presentaties of gesprekken. Deze zijn deels al gepland, deels worden nog afspraken gemaakt. Daarbij gaan we ook nader in op onderwerpen als zeespiegelstijging en de effecten op Natura2000 doelstellingen en de onderzoeken die in dat kader momenteel ter afronding van de verkenningsfase worden uitgevoerd.

Tijdens de volgende fase in het project (planuitwerkingsfase 2020-2021) worden ook gesprekken met individuele stakeholders gevoerd ten behoeve van de consequenties van het project voor de betrokken stakeholder.

 

Marktconsultatie

In het najaar van 2018 is een marktconsultatie georganiseerd als vervolg op de eerdere marktconsultaties uit 2013 en 2015. Deze marktconsultatie diende om in de markt te toetsen of er interesse is om risicodragend te willen participeren in een doorlaat met getijdencentrale wanneer daartoe de beslissing wordt genomen. Uit deze consultatie blijkt enthousiasme uit de markt om te investeren in innovatie en techniek van een getijdencentrale met gedempt getij. Daarnaast worden de nodige risico’s gezien en kansen. De reacties van de marktpartijen worden meegenomen in de voorbereiding van de planvorming. Het verslag van de marktconsultatie wordt met bijbehorende documentatie eind februari op Tendernet en op de website www.getijgrevelingen.nl geplaatst.

 

Heeft u een vraag over project Getij Grevelingen? U kunt ons een bericht sturen via mailadres: info@getijgrevelingen.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Projectteam Grevelingen

 

Een samenwerkingsverband van:

-       Rijkswaterstaat

-       Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

-       Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

-       Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

-       Provincie Zuid-Holland

-       Provincie Zeeland

-       Gemeente Goeree-Overflakkee

-       Gremeente Schouwen-Duiveland

-       Staatsbosbeheer

Alle Logo's

 Ron van de Bilt: Gisteren met Jan Plekkenpol naar een informatiebijeekomst geweest over de toekomst van de Grevelingen. Dat was erg interessant. Hierbij de tekst van de uitnodiging:


Achtergrond en stand van zaken

Op 7 maart besloten de ministers Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en Carola Schouten (LNV) om € 75 miljoen extra vrij te maken voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Grevelingen met als doel een veerkrachtig en robuust ecosysteem te realiseren. Samen met eerder vastgelegde budgetten van het Rijk en regionale overheden is er nu voldoende budget om een doorlaatmiddel in de Brouwersdam te kunnen realiseren. De beide ministeries hebben opdracht gegeven voor het kwartiermaken en het opstellen van een advies over de mogelijke varianten voor een doorlaat in de Brouwersdam. Tevens wordt gewerkt aan de voorbereiding van een plan van aanpak voor de Planuitwerkingsfase. Deze opdracht wordt eind 2018 afgerond zodat begin 2019 de Planuitwerkingsfase kan starten. Meer info op https://www.zwdelta.nl/nieuws/voorbereidingen-project-getij-grevelingen-vol-van-start

Voor de variant getijdencentrale vindt in november een marktconsultatie plaats om de belangstelling van de markt te toetsen. Deze belangstelling wordt meegewogen in het besluit over welke varianten meegenomen worden in de Planuitwerkingsfase.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Getij Grevelingen, bestaande uit:
·         Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
·         Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
·         Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
·         Rijkswaterstaat
·         Provincie Zuid-Holland
·         Provincie Zeeland
·         Gemeente Goeree-Overflakkee
·         Gemeente Schouwen-Duivenland
·         Staatsbosbeheer