Wedstrijdinformatie


Wedstrijdinformatie 2020


Wedstrijdkalender

De clubwedstrijden worden dit seizoen niet meer georganiseerd. .


Briefing en starttijden

De clubwedstrijden worden dit seizoen niet meer georganiseerd.


Wedstrijdcommissie Bru Clubwedstrijden

De wedstrijdcommissie bestaat uit de volgende leden. 
Voorzitter:                                    Edwin Durinck
Secretaris:                                    Ron van de Bilt
Wedstrijdleiding:                      Edwin Durinck
Lid Wedstrijdreglement:        Mike de Winter

Lid Algemene zaken:               Stefan Dackus


Wedstrijdleiding en organisatie clubwedstrijden

Edwin Durinck
edwindurinck@gmail.com


Wedstrijdreglement en bepalingen Catclub Bru

1     Algemene bepalingen

 1.1  De basisregels

a.       De regels voor wedstrijden gebieden dat we ons netjes gedragen door de volgende regels toe te passen.

b.       Alle deelnemers zijn verplicht een schip in nood hulp te verlenen. En wel aan elke persoon die op dat vaartuig aanwezig is. Een drenkeling of bemanningslid te water voorbij varen in de hoop de wedstrijd te winnen, zal onherroepelijk tot diskwalificatie leiden. Bedenk ook dat dit strafbaar is volgens het Binnenvaart Politie Reglement (BPR).

c.        Je bent verplicht persoonlijke reddingsmiddelen zoals een reddings/zwemvest, te allen tijde te dragen.

d.       Wedstrijden worden gevaren op basis met van het low point systeem.

e.       Een boot en zijn eigenaar neemt deel met inachtneming van erkende beginselen van sportiviteit en eerlijk spel. Deze regel wordt o.a. toegepast als de andere regels van het reglement geen oplossing bieden voor het probleem maar ook voor onbehoorlijk gedrag of spraak.

f.         De verantwoordelijkheid voor het besluit om met een boot deel te nemen aan een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is alleen voor je zelf. Je bepaalt dus zelf of je bepaalde omstandigheden wel of niet aankunt. De wedstrijdcommissie kan weliswaar een wedstrijd onderbreken als de weersomstandigheden te slecht worden, maar is hiervoor nooit aansprakelijk. De wedstrijdleiding is niet in staat jouw kwaliteiten als schipper te beoordelen.

g.       Een boot moet aanraking met andere boten vermijden als dit redelijkerwijs mogelijk is. Als je voorrang hebt, maar niet krijgt dan ben je verplicht om te wijken. Je mag dan natuurlijk wel protesteren. De andere boot kan dan gediskwalificeerd worden door de wedstrijdleiding.

h.       Alle zeilers houden zich altijd aan de bepalingen van het Binnenvaart Politie Reglement (BPR).

 

2     De wedstrijd

 2.1  Inschrijven voor de wedstrijd

 a.       Ieder lid en kandidaat lid is welkom om mee te doen aan een clubwedstrijd.

b.       Om deel te kunnen nemen dient u zich in te schrijven.

c.        Uiterlijk 20 minuten voor de wedstrijd dient u het inschrijvingsformulier volledig en ondertekend in te vullen. Tevens vult u de startlijst in.

d.       De wedstrijdleiding registreert in principe alleen de start- en finishtijden van de boten die op de startlijst staan. Als je geen zeilnummer hebt, vermeldt dan op het inschrijfformulier en startlijst hoe we jou of je boot gemakkelijk kunnen herkennen. Gebruik eventueel een hulpmiddel om de herkenbaarheid te verbeteren.

 


2.2  De briefing

 De volgende zaken worden tijdens de briefing besproken:

a.   Naam wedstrijdleiding.

b.   Weer en weersverwachtingen.

c.   Beschrijving van de baan, de te varen route en het aantal rondjes.

d.   Startprocedure.

e.   Waar ligt de start- en finishlijn.

f.    Tijdstip van de start.

g.   Afmelding.

h.   Het aantal te varen races.

i.     Kennisname van het reglement.

j.    Veiligheidseisen.


2.3  Beschrijving wedstrijd

 a.       Een wedstrijd begint 10 minuten voor het startsein! Dat wil dus zeggen dat de wedstrijdregels volledig toegepast worden 10 minuten voordat je feitelijk start.

b.       Binnen de startprocedure mag er niet door de startlijn gevaren worden. Pompen, wrikken, pedellen, roeien en dergelijke zijn dan ook niet meer toegestaan.

c.        Volgens het wedstrijdreglement moeten alle boten los zijn van de wal, op het water zijn voordat de startprocedure wordt gestart.

d.       1 minuut voor tijdstip startprocedure wordt het voorbereidingssein gegeven.

e.       Het voorbereidingssein is het strijken van de uitstelvlag, exact 11 minuten voor de start.

f.         Een startprocedure wordt niet afgebroken omdat iemand te laat is.

g.       Als de startprocedure wordt afgebroken zal een herstart ca 10 minuten na het tijdstip van afbreken plaats vinden. Het afbreken en/of uitstellen van de startprocedure wordt kenbaar gemaakt met de rood witte wimpel.

h.       De herstart vindt plaats volgens de gewone startprocedure 1 minuut na het strijken van de uitstelvlag.

i.         De start vindt plaats in het tijdsvenster 11:30 en 13:00

 

2.4    Starten en finishen

 a.       De startlijn wordt gevormd door een gele boei en de groen witte (ondiepte) boei.

b.       Er wordt gestart conform de volgende procedure:

c.        Voorbereidingssein:

11 minuten voor de start wordt de uitstelwimpel naar beneden gehaald inclusief een lange stoot.

d.       Start procedure:

10minuten voor de start wordt de witte vlag gehesen inclusief lange stoot.

6 minuten voor de start wordt de witte vlag gestreken.

5 minuten voor de start wordt de blauwe vlag gehesen inclusief lange stoot.

1 minuut voor de start wordt de blauwe vlag gestreken.

0 minuut is start en wordt de rode vlag gehesen inclusief lange stoot.

Na laatste startende boot wordt de rode vlag gestreken.

e.       De uitstelvlag wordt gehesen bij uitstel startprocedure. Hierna start direct de nieuwe startprocedure.

f.         Te vroeg starten wordt aangegeven door de individuele vlag.

g.       Lig je vooraan en hoor je stoten voor de start dan zal jij zeer waarschijnlijk te vroeg gestart zijn. Start dan opnieuw door de startboei te ronden. De vlag zal dan gestreken worden. Wordt deze niet gestreken dan is hij voor een ander bedoeld.

h.       Doorvaren met een te vroege start leidt tot DSQ

i.         Als de baan afgekort wordt i.v.m. te weinig wind, dan van tevoren bespreken en kenbaar maken met de afkortvlag. Deze wordt getoond voordat de eerste boot door de finish is.

j.         De finish wordt gevormd door een gele boei en de groen witte (ondiepte) boei.

k.        Er wordt afgetoeterd wanneer een niet gediskwalificeerde deelnemer finisht.

l.         Alle tijden worden genoteerd.

 

2.5 Klassement en puntentelling

a.       Er worden 8 wedstrijden gevaren waarbij minimaal 4 boten per wedstrijd deelnemen

b.       Er wordt in één groep gestart. Dat houdt in dat er op handicap wordt gevaren. Hoe werkt dit.

Per wedstrijddag worden er alleen aan de stuurman van de deelnemende boot punten toegekend.

Van elke boot wordt de start en finishtijd genoteerd.

De gezeilde tijd wordt omgezet in secondes.

De gezeilde tijd wordt volgens het Texel Rating Rule systeem van het Watersportverbond omgerekend naar een rating tijd.

De formule hiervoor luidt als volgt:

Ratingtijd = gezeilde tijd x 100/ratingcijfer.

c.        Ratingcijfers worden elk jaar door het Watersportverbond aangepast op basis van de behaalde resultaten.

d.       Op basis van de ratingtijd wordt het positiecijfer bepaald.

e.       Dit gaat op basis van het Low Point System.

f.         De positiecijfers zijn als volgt:

1e positie = 1 punt

2e positie = 2 punten

3e positie = 3 punten

Enz. enz.

g.       Na 8 wedstrijden te zijn gevaren worden de slechtste twee resultaten van gezeilde dagen niet meegeteld.

h.       De volgende uitzonderingen worden gehanteerd bij het niet finishen en/of starten:

DNC       Did not compete                aantal entrees + 2 punten

DNS       Did not start                      aantal entrees + 1 punt

DNF       Did not finish                     aantal entrees + 1 punt

DSQ       Disqualification                   aantal entrees + 1 punt

i.         De wedstrijdleiding krijgt het gemiddelde aantal punten per wedstrijd over de gevaren wedstrijden van het seizoen als compensatie voor het niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd.

 

 

2.6 Tenslotte

a.       Deelnemer neemt geheel voor eigen rekening en risico aan deze wedstrijd deel en is bekend met de inhoud van het huishoudelijk reglement en het wedstrijdreglement van Catamaran vereniging BRU.

b.       Het bestuur en de door hem aangewezen wedstrijdleider is niet verantwoordelijk voor zaken voortkomend uit deelname aan clubwedstrijden.


De clubwedstrijden worden doorgaans georganiseerd in de zuidelijke helft van de Grevelingen.
Een veel gevaren parcours gaat van start tussen de groen/witte ondiepteboei voor de club eb een extra gele startboei. Vervolgens naar splitingsboei G1/SJ2 voor de haven van Buinisse, Dan naar de Grevelingenboei; een rood witte cilinder die voorbij de Mosseleilanden ligt richting Veermansplaat, na de Grevelingen boei naar de GH1 bij Herkingen, vervolgens naar de extra gele boei tussen Meerzicht en Battenoord en vervolgens terug naar de start/finisch.
Afhankelijk van de windrichting en windsterkte varen we dit parcours eenmaal of tweemaal; linksom of rechtsom. Uiteraard zijn andere wedstrijdbanen ook mogelijk zoals bijvoorbeeld een korte baan upwind / downwind tussen de club en Battenoord. Tijdens de briefing wordt de feitelijke baan altijd toegelicht.


Vuurpijlen, mes en telefoon: ook nuttig op de Grevelingen

Eigenlijk voorgeschreven, zeker voor wedstrijden. Maar ook nuttig voor pleziervaarten. Er kan altijd wat gebeuren. Niet alleen bij ruw weer. Omslaan, daarna pech aan je boot waardoor het oprichten onmogelijk wordt. En dan nog aan het begin van het seizoen. Weinig boten op het water. Toch nog een koude wind, maar zeker koud water, na een winterperiode.


Verdere veiligheid: ken de aanlegsteigers op de Grevelingen

Bestudeer de wandkaart in het clubhuis af en toe, zodat je in noodsituaties beter handelend kunt optreden.


Texel Rating

Ook voor de clubwedstrijden van Catclub Bru worden de Texel Ratings gehanteerd. Ieder jaar wordt de Texel Rating op detail aangepast.


Wedstrijdinformatie en Telling

Puntentelling

Als een op een wedstrijddag meerdere wedstrijden zijn gevaren wordt de eindklassering bepaald door de som van de bonus cijfers. De bonus cijfers worden per wedstrijd als volgt toegekend (Zie RVWz - bonus punten systeem): 1e positie 1 punten 2e positie 2 punten 3e positie 3 punten 4e positie 4 punten 5e positie 5 punten 6e positie 6 punten 7e positie 7 punten elke positie daarna telkens 1 punt erbij De dag uitslag wordt bepaald door bonus punten van de wedstrijden op te tellen. De wedstrijd wordt gewonnen door de boot met de laagste totaal score. Bij gelijke stand is het resultaat van de laatste wedstrijd bepalend voor de klassering. · Als er vier of meer wedstrijden zijn gevaren wordt het slechtst behaalde resultaat niet meegeteld. Als er acht of meer wedstrijden zijn gevaren zijn worden de slechtste twee resultaten niet meegeteld. · Boten die een wedstrijd niet starten (DNS) krijgen voor die manche het hoogste positie cijfer plus twee (bij zes deelnemers is dat positie cijfer 8). Boten die wel starten is maar niet finishen (DNF) krijgt het hoogste positie cijfer plus een (bij zes deelnemers is dat positie cijfer 7)· Dit scoresysteem houdt dus in dat tot en met de laatste wedstrijd de overall ranking dus sterk kan variëren. Door na de laatste dag van de competitie je slechtste 2, 4 of 6 wedstrijdresultaten van dat jaar weg te strepen kan je dus nog klimmen van de 5e naar de 1e plaats en clubkampioen worden. Het blijft dus spannend tot het einde en we hopen daarmee zoveel mogelijk boten aan elke start te krijgen!


Kwalificaties
DNCDid not competeniet gestart, niet naar het startgebied gekomen
DNFDid not finishwel gestart, maar niet gefinisht.
DSQ

Disqualified,

gediskwalificeerd.

DNS

Did Not Start,

niet gestart, wel aangemeld.

DNQ

Did Not Qualify,

niet meegedaan aan de wedstrijd.

S

Starter,

heeft geklokt.