Kranten en Media


Kranten, Media enzo...

Informatie over de Americans Cup:

https://www.yachtingworld.com/americas-cup/americas-cup-boats-7-things-you-might-not-know-about-the-ac75s-129881

Getijden terug in de Grevelingen

Kijk voor actuele info op de onderstaande link.

https://www.zwdelta.nl/nieuws/voorbereidingen-project-getij-grevelingen-vol-van-start

Mooie informatie over de getijdencentrale in de spuisluis! Kijk voor actuele info op onderstaande link:

https://www.bt-projects.com/en/portfolio-items/tidal-technology-center-grevelingendam/


Terugkoppeling bijeenkomst 11 oktober 2018.

Geachte heer, mevrouw,

Verdeeld over twee bijeenkomsten werden op 11 oktober zo’n kleine 100 mensen bijgepraat over de planvorming voor het terugbrengen van getij in de Grevelingen om de waterkwaliteit te verbeteren. Hierbij zijn de aanleg van een doorlaat in de Brouwersdam en de mogelijke aanleg van een getijdencentrale toegelicht. Onder leiding van Aad van der Woude werden presentaties verzorgd en vragen uit het publiek beantwoord. Bijgaand vindt u de presentaties van deze bijeenkomst en een document met de vragen die tijdens de bijeenkomst gesteld zijn met de bijbehorende antwoorden.

Publieksbijeenkomst

Zoals u wellicht weet hebben we op 23 oktober samen met IVN en Staatsbosbeheer een bijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde particulieren tijdens de Grevelingenweek. Tijdens deze bijeenkomst met meer dan 100 aanwezigen, werd een aantal vragen gesteld aan het publiek waar mensen via Mentimeter online direct antwoord op konden geven. In de bijlage vindt u het resultaat van deze ‘peiling’ ter informatie.

Betrokkenheid

Tijdens de bijeenkomst hebben we aangegeven dat wij er veel waarde aan hechten om de omgeving bij het maken van de plannen te betrekken en in gesprek te gaan over de gevolgen voor uw individuele situatie. Enkelen van u hebben tijdens de bijeenkomst al aangegeven graag met ons in gesprek te willen, anderen hebben zich naderhand nog bij ons gemeld. Mocht u hier ook belangstelling voor hebben maar dat nog niet kenbaar gemaakt hebben, dan kunt u een mail sturen aan getijgrevelingen@rws.nl.
Wij willen zowel per sector, tijdens grotere informatiebijeenkomsten en individueel het gesprek aangaan. Hier zullen we komend voorjaar mee starten. De komende periode maken wij hiervoor een planning. Informatie over het project is ook te vinden op de site van de
Zuidwestelijke Delta.

Nieuwsbrief

In de komende maanden zal een nieuwsbrief gemaakt en verspreid worden over het plan om het getij terug te brengen in de Grevelingen. Door middel van een reply op deze mail kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief als u dat nog niet gedaan heeft. Het spreekt voor zich dat u ons kunt benaderen via getijgrevelingen@rws.nl als u aanvullende vragen heeft.

 Graag bedanken wij u nogmaals voor uw komst en belangstelling,

Met vriendelijke groet, 

Projectteam Getij Grevelingen, bestaande uit:

·         Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

·         Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

·         Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

·         Rijkswaterstaat

·         Provincie Zuid-Holland

·         Provincie Zeeland

·         Gemeente Goeree-Overflakkee

·         Gemeente Schouwen-Duivenland

·         Staatsbosbeheer


 
Zeeuwse Wateren : Grevelingen 
De Grevelingen, momenteel het grootste zoutwatermeer van Europa, was oorspronkelijk één van de zeearmen die het water van Rijn, Maas en IJssel naar de Noordzee leidden. Na de watersnoodramp van 1953 werd echter het Deltaplan uitgevoerd, dat onder andere voorzag in afsluiting van de Grevelingen. Aan de oostkant van de zeearm kwam de Grevelingendam te liggen, aan de westkant de Brouwersdam. Na afsluiting van deze laatste dam in 1971 ontstond zo het Grevelingenmeer. Direct na de afsluiting had het meer niet of nauwelijks uitwisseling met de omringende zoute wateren. Het water werd daardoor in snel tempo zoeter en het aanwezige zeeleven stierf in grote getale af. Ook op de droogvallende zandplaten en slikken ging al het bodemleven dood. Om de waterkwaliteit in de Grevelingen te verbeteren werd in 1978 een spuisluis gebouwd in de Brouwersdam. Het water in de Grevelingen is daardoor nu even zout als dat van de Noordzee. Veel planten en dieren vonden via de spuisluis de weg terug, met als resultaat dat de Grevelingen momenteel weer een florerend onderwaterleven heeft. Bekende Grevelingenbewoners zijn bijvoorbeeld jonge platvis, zeedonderpad, botervis, zeenaalden, kreeften, Noordzeekrabben en een aantal soorten zeenaaktslakken. Op de drooggevallen platen vinden veel vogels een woonplaats, zoals futen, kanoetstrandlopers en verschillende soorten eenden. De laatste jaren heeft zelfs de kleine zilverreiger zijn entree gemaakt.  Dat wil overigens niet zeggen dat de Grevelingen geen problemen kent. Voorbeelden daarvan zijn de regelmatig optredende plagen van de schuimalg Phaeocystis, de achteruitgang van de palingstand en de explosieve toename van de Japanse oester, die de inheems platte oester volledig heeft verdrongen. Ook zijn er grote verschuivingen opgetreden in de vogelstand. Opvallend is dat Rijkswaterstaat in het meest recente rapport over de Grevelingen concludeert dat het goed zou zijn om weer meer zoet water in het meer toe te laten. Dat zou de natuurlijke situatie van voor de afsluiting weer terug brengen en een gunstig effect hebben op de soortenrijkdom van het gebied. Meer over het Zeeuwse: http://www.duurzaamzeeland.nl/thema/water/zeeuwse_wateren/grevelingen/